Preview Mode Links will not work in preview mode

Forbes Women Podcast


Dec 16, 2020

My tę zmianę mierzymy w Google, wszelkie nasze systemy pokazują, że od dziesięciu miesięcy adopcja technologii, przyśpieszenie z jakim mamy do czynienia, jest równe temu co zrobiliśmy przez ostatnie dziesięć lat - w rozmowie z Aleksandrą Karasińską, redaktor prowadzącą Forbes Women, mówi Magdalena Dziewguć, szefowa Google Cloud.